Balon Mirijevo

Formular saglasnosti

Ja, dole potpisana/i, saglasan sam sa tekstom i popunjavanjem formulara potvrđujem navedene uslove vezane za prisustvo mog deteta na sportskom rođendanu.

OPŠTI USLOVI: Kao uslov učešća na sportskom rođendanu, izjavljujem da je dete dobrovoljno prijavljeno na rođendan i da na njemu prisustvuje isključivo na moju odgovornost te da sam upoznat sa mogućim rizicima učešća. Potpisivanjem ove Izjave oslobađam odgovornosti organizatora, ostale učesnike i treće
osobe za eventualne nezgode, povrede, narušeno zdravstveno stanje i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje su prouzrokovane ili pretrpljene, a koje mogu nastati kao posledica učešća u rođendanskim aktivnostima, te se odričem prava na naknadu štete sa navedenih osnova.

MEDIJSKA SAOPŠTENjA: Izjavljujem da prihvatam, i ovim putem dajem Balonu Derbi saglasnost za moje i detetovo fotografisanje, snimanje video materijala u kojima se pojavljujemo, i njihovo objavljivanje u bilo kojim medijima, bilo koje vrste i/ili bilo kojim društvenim mrežama po izboru Balona Derbi u cilju promocije gore pomenutog događaja.
Upoznat sam da su svi video i audio zapisi učesnika, snimljeni od strane organizatora za vreme odvijanja rođendana, vlasništvo organizatora, te se potpisivanjem ove Izjave odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korišćenje tih materijala.
Saglasan sam sa tim da organizator zadržava sva prava na korišćenje, kopiranje i distribuciju svih snimljenih audio, video i foto materijala.

POŠTOVANjE PRAVILA: Izjavljujem da sam upoznat sa pravilima rođendana o učešću i pravilima na navedenom dešavanju te potpisivanjem ove Izjave potvrđujem da ista razumem i prihvatam. Obavezujem se pridržavati se svih pravila i svih pisanih i usmenih uputa datih od strane ovlašćenih lica na rođendanu.

MEDICINSKO SAOPŠTENjE: U slučaju zadobijanja povrede ili narušenog zdravstvenog stanja kao posledice učešća u rođendanu, potpisivanjem ove Izjave ovlašćujem prisutno medicinsko osoblje za obavljanje i sprovođenje hitnog i ne-hitnog medicinskog tretmana, koje prisutno medicinsko osoblje, u apsolutnoj diskreciji, smatraju potrebnim ili poželjnim. Takođe pristajem da za hitne i ne-hitne tretmane medicinsko osoblje u moje ime delegira potrebno lečenje drugom lekaru nadležnom za tu svrhu.

ZAVRŠNE ODREDBE: Izjavljujem da dobrovoljno potpisujem ovaj dokument, da razumem posledice svog potpisa i slažem se s prethodno opisanim uslovima. Potpisom prihvatam da za eventualne sporove između organizatora i mene bude nadležan nadležni sud u Beogradu.

OBAVEŠTENjE O PRIKUPLjANjU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sva lica moraju biti obaveštena i dati saglasnost na obradu njihovih ličnih podataka, prenošenje tih podataka trećim licima, i njihovo iznošenje u druge zemlje. Balon Derbi je posvećen ispunjenju svojih zakonskih obaveza, tome da se sa Vašim podacima o ličnosti postupa poverljivo. Balon Mirijevo upućuje ovo obaveštenje kako bismo Vas obavestili o svojoj politici u pogledu postupanja sa podacima o ličnosti, kao i da bismo dobili Vaš pristanak za obradu nekih podataka o ličnosti. U svrhu organizacije sportskih rođendana kao i u svrhu obrade rezultata kao i brze i pravovremene reakcije u slučaju vanrednih okolnosti potrebno je izvršiti prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. U te svrhe, potrebno je izvršiti prikupljanje podataka o ličnosti navedenih u formularu.
Po prikupljanju navedenih podataka o ličnosti, biće preduzete sledeće aktivnosti u pogledu obrade: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, ukrštanje, objedinjavanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, prilagođavanje, prikrivanje. ,

Balon Derbi preuzima obavezu da na odgovarajući način zaštitiprikupljene podatke od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. Balon Derbi će preuzeti sve neophodne mere sa aspekta tehničke zaštite, ljudskih resursa i organizacionih mera kako bi osigurali zaštitu u skladu sa uspostavljenim standardima, kako bi se podaci o ličnosti zaštitili od gubitka, štete, neovlašćenog pristupa, izmena, objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe, kao i da uspostavi obavezu čuvanja podataka o ličnosti kao poverljive informacije za sva lica koja budu uključena u obradu podataka o ličnosti. U skladu sa Zakonom, Vi imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, pisanim ili usmenim putem, u kom slučaju postoji mogućnost Vaše odgovornosti za štetu koja nastane usled takvog opoziva pristanka. Svaki vid obrade podataka o ličnosti posle opoziva pristanka na obradu smatraće se nedozvoljenim. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, ovlašćeni ste da zahtevate od Balona Derbi ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid obrade. Nedozvoljena obrada može proizvesti krivičnu i ugovornu odgovornost Balona Derbi.

Za sva pitanja u pogledu gore iznetih informacija, molimo Vas obratite se putem elektronske pošte na balonderbi@gmail.com

SAGLASNOST ZA PRIKUPLjANjE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Saglasan-na sam da Balon Derbi prikuplja, koristi i vrši obradu (kompjutersku i manuelnu) mojih podataka o ličnosti. Razumem i saglasan-na sam da će navedeni podaci o ličnosti biti prikupljani, korišćeni i obrađivani za svrhe koje su navedene u Obaveštenju o prikupljanju, obradi i iznošenju podataka o ličnosti.
U skladu sa zakonskim zahtevima, ovim potvrđujem da sam obavešten o sledećem:
– Identitetu lica koje je odgovorno za obradu podataka;
– Načinu korišćenja podataka;
– Svrsi prikupljanja i dalje obrade podataka;
– Identitetu lica koja će koristiti podatke;
– Pravnom osnovu za davanje podataka;
– Pravu na opoziv pristanka na obradu;
– Pravima koja mi pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade;
– Svim drugim pravima i obavezama koja mi pripadaju na osnovu Zakona;